Crystina Xia

  • No. 6, Nanjiang 2nd Rd, Nansha District, Guangzhou, P.R.China
  • 1 company
  • No. 6, Nanjiang 2nd Rd, Nansha District, Guangzhou, P.R.China
  • 4 followers
  • 1 company

Joined 1 year ago

About Crystina

Overseas Business Manager at Jiuzhou Capsule

  • At Jiuzhou Capsule Company